A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là rượu đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A thì số mol NaOH = 2 mol của A. Khi đốt B tạo ra CO2 và H2O c

By Jasmine

A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là rượu đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A thì số mol NaOH = 2 mol của A. Khi đốt B tạo ra CO2 và H2O có tỷ lệ mol tương ứng là 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với B, hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E. Xác định công thức CT của A,B,E
Viết một bình luận