A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là rượu đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A thì số mol NaOH = 2 mol của A. Khi đốt B tạo ra CO2 và H2O c

Photo of author

By Jasmine

A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là rượu đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A thì số mol NaOH = 2 mol của A. Khi đốt B tạo ra CO2 và H2O có tỷ lệ mol tương ứng là 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với B, hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E. Xác định công thức CT của A,B,E

0 bình luận về “A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là rượu đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A thì số mol NaOH = 2 mol của A. Khi đốt B tạo ra CO2 và H2O c”

 1. Đáp án:

  A là \(HOOC – COOH\); B là \(C{H_3} – CH(C{H_3}) – C{H_2}OH\) và E là \(C{H_3} – CH(C{H_3}) – C{H_2} – OOC – COOC{H_2} – CH(C{H_3}) – C{H_3}\)

  Giải thích các bước giải:

   Vì A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:2 nên A chứa 2 nhóm -COOH.

  B là rượu đơn chức 1 bậc 1 có nhánh nên B có ít nhất 4 C.

  B có dạng \({C_n}{H_{2n + 1}}OH\)

  \({C_n}{H_{2n + 1}}OH + 1,5n{O_2}\xrightarrow{{}}nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

  \( \to \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{n}{{n + 1}} = \frac{4}{5} \to n = 4\)

  A có dạng HOOC-R-COOH

  Phản ứng xảy ra:

  \(HOOC – R – COOH + 2{C_4}{H_9}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}{C_4}{H_9}OOC – R – COOO{C_4}{H_9} + 2{H_2}O\)

  \( \to {n_E} = {n_{A{\text{ phản ứng}}}} = 0,1.73,5\%  = 0,0735{\text{ mol}}\)

  \( \to {M_E} = \frac{{14,847}}{{0,0735}} = 202 = 57.2 + 44.2 + R \to R = 0\)

  Vậy A là \(HOOC – COOH\); B là \(C{H_3} – CH(C{H_3}) – C{H_2}OH\) và E là \(C{H_3} – CH(C{H_3}) – C{H_2} – OOC – COOC{H_2} – CH(C{H_3}) – C{H_3}\)

Viết một bình luận