a) Lớp 5A và lớp 5B trồng đc tất cả 128 cây. Nếu lớp 5A trồng ít đi 25% số của lớp mình, lớp 5B trồng thêm 75% số cây của lớp mình thì tổng số của hai

Photo of author

By Kinsley

a) Lớp 5A và lớp 5B trồng đc tất cả 128 cây. Nếu lớp 5A trồng ít đi 25% số của lớp mình, lớp 5B trồng thêm 75% số cây của lớp mình thì tổng số của hai lớp ko đổi. Tính số cây của mỗi lớp trồng đc
b) Lớp 5A trồng ít hơn lớp 5B 18 cây. Nếu lớp 5A trồng thêm 20% số cây của lớp mình thì hiệu số cây của hai lớp ko đổi. Tính số cây môi lớp
c) Nếu cạnh hình vuông tăng 20% thì diện tích tăng bn phần trăm
d) Nếu cạnh hình vuông giảm 20% thì diện tích tăng bn phần trăm

0 bình luận về “a) Lớp 5A và lớp 5B trồng đc tất cả 128 cây. Nếu lớp 5A trồng ít đi 25% số của lớp mình, lớp 5B trồng thêm 75% số cây của lớp mình thì tổng số của hai”

 1. Đáp án:

  số cây 2 lớp trồng đc là:

  235 x 2= 470( cây)

  sau khi trồng thêm tổng số cây hai lớp trồng đc là:

  470+(80+40)=590( cây)

  số cây lớp 5a hoặc 5b sau khi trồng thêm là:

  590:2=295( cây)

  số cây lớp 5a đã trồng lúc đầu là:

  295-80=215 ( cây)

  số cây lớp 5b đã trồng lúc đầu là:

  470-215=255( cây)

  đ/s:5a:215  cây

        5b:255 cây

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận