a,Phân số có tử số là 2, lớn hơn 1/9 và nhỏ hơn 1/8 là? b,Tập hợp A gồm các phân số bằng phân số −7/15 với mẫu số dương có hai chữ số gồm … phần tử.

Photo of author

By Delilah

a,Phân số có tử số là 2, lớn hơn 1/9 và nhỏ hơn 1/8 là?
b,Tập hợp A gồm các phân số bằng phân số −7/15 với mẫu số dương có hai chữ số gồm … phần tử.
Viết một bình luận