a,Phân số có tử số là 2, lớn hơn 1/9 và nhỏ hơn 1/8 là? b,Tập hợp A gồm các phân số bằng phân số −7/15 với mẫu số dương có hai chữ số gồm … phần tử.

By Delilah

a,Phân số có tử số là 2, lớn hơn 1/9 và nhỏ hơn 1/8 là?
b,Tập hợp A gồm các phân số bằng phân số −7/15 với mẫu số dương có hai chữ số gồm … phần tử.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận