a) Theo em, tại sao người dân lại đi bắt ếch vào ban đêm thay vì bắt vào ban ngày? b) Việc bắt ếch đang vào mùa sinh sản có ảnh hưởng gì đến sự đa dạn

Photo of author

By Kylie

a) Theo em, tại sao người dân lại đi bắt ếch vào ban đêm thay vì bắt vào ban ngày?
b) Việc bắt ếch đang vào mùa sinh sản có ảnh hưởng gì đến sự đa dạng loài ếch và các loài khác?
Leave a Comment