a) Tìm x: |4x + 2|- 3/4= -1/6 ________ 3 b) Tìm x,y thuộc N * sao cho x/2 – 7/y = 3/5 Mik mong moi người lm hộ mi

Photo of author

By Ariana

a) Tìm x: |4x + 2|- 3/4= -1/6
________
3
b) Tìm x,y thuộc N * sao cho x/2 – 7/y = 3/5
Mik mong moi người lm hộ mik chính xác nha
Viết một bình luận