a) Tìm X là số tự nhiên lớn nhất và có đơn vị đo là ki-lô-mét sao cho X < 2002,002m

Photo of author

By aikhanh

a) Tìm X là số tự nhiên lớn nhất và có đơn vị đo là ki-lô-mét sao cho X < 2002,002m
Viết một bình luận