a) Tìm một số biết 0.125 của số đó là 5.32. b) Tính giá trị biểu thức: A = 2020/2019 – 2019/2018 + 1/(2019 x 2019).

Photo of author

By Reese

a) Tìm một số biết 0.125 của số đó là 5.32.
b) Tính giá trị biểu thức: A = 2020/2019 – 2019/2018 + 1/(2019 x 2019).
Viết một bình luận