a)tính S hình thang có đáy bé 3,2 dm đáy lớn 50 cm và chiều cao là 6 dm b)một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 18cm và 2,4 dm tính diện tích

Photo of author

By Remi

a)tính S hình thang có đáy bé 3,2 dm đáy lớn 50 cm và chiều cao là 6 dm b)một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 18cm và 2,4 dm tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng 2/3 tổng độ dài hai đáy

0 bình luận về “a)tính S hình thang có đáy bé 3,2 dm đáy lớn 50 cm và chiều cao là 6 dm b)một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 18cm và 2,4 dm tính diện tích”

 1. Đáp án:

   a:2460cm2

  b:588cm2

  Giải thích các bước giải:

   a)          đổi 3,2dm=32cm;6dm=60cm

          Diện tích hình thang là:

                   (50+32)×60÷2=2460(cm2)

  b)          đổi 2,4dm=24cm

         Chiều cao của hình thang là:

                   (24+18)÷3×2=28(cm)

        Diện tích hình thang là:

                    (24+18)×28÷2=588(cm2)

                  

                   

 2.                       Bài giải:

  a)          Đổi 3,2dm=32cm; 6dm=60cm

          Diện tích hình thang là :

                     (50  + 32) × 60 ÷ 2=2460(cm2)

  b)          Đổi 2,4dm=24cm

         Chiều cao của hình thang là :

                    (24 +18) ÷3 × 2=28 (cm)

        Diện tích hình thang là :

                    (24 +18) × 28 ÷ 2=588 (cm2)

                            Đáp số:a)2460 cm2

                                        b)588 cm2

   

Viết một bình luận