a)tính S hình thang có đáy bé 3,2 dm đáy lớn 50 cm và chiều cao là 6 dm b)một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 18cm và 2,4 dm tính diện tích

By Remi

a)tính S hình thang có đáy bé 3,2 dm đáy lớn 50 cm và chiều cao là 6 dm b)một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 18cm và 2,4 dm tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng 2/3 tổng độ dài hai đáy
Viết một bình luận