a) Tổng hai số là 320. Tìm hai số biết 25% số thứ nhất bằng 75% số thứ hai b) Hiệu hai số 150. Tìm hai số biết 50% số thứ nhất bằng 75% số thứ hai 2.

By Jade

a) Tổng hai số là 320. Tìm hai số biết 25% số thứ nhất bằng 75% số thứ hai
b) Hiệu hai số 150. Tìm hai số biết 50% số thứ nhất bằng 75% số thứ hai
2. a) Tổng hai số là 620. Sau khi bớt 20% số thứ nhất và 25% số thứ hai thì phần còn lại của hai số bằng nhau. Tìm hai số
b) Lớp 5A nhiều hơn lớp 5B 8 HS. Nếu cửa 50% số HS lớp 5A và 1/3 số HS lớp 5B đi lao động thì số HS còn lại của hai lớp bằng nhau. Tìm số HS mỗi lớp
Viết một bình luận