A. TRẮC NGHIỆM : Chọn đáp án đúng trong các câu sau Câu 1 : Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x^2y^3 A. -3x^3y^2 B. -7x^2y^3 C. (1/3)x^5 D. –x^4y^6 Câ

By Adeline

A. TRẮC NGHIỆM : Chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1 : Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x^2y^3
A. -3x^3y^2
B. -7x^2y^3
C. (1/3)x^5
D. –x^4y^6
Câu 2: Tổng các đơn thức 3x^2y^4 và 7x^2y^4 là:
A. 10x^2y^4
B. 9x^2y^4
C. 8x^2y^4
D. –x^4y^6
Câu 3: Hiệu của hai đơn thức 4x^3y và -2x^3y là:
A. -6x^3y
B. 3x^3y
C. 2x^3y
D. 6x^3y
Câu 4: Thu gọn – 3x^2 -0,5x^2 +2,5x^2 ta được:
A. -2x^2
B. x^2
C. -x^2
D. -x^2
Câu 5 : Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức -3x^2y^3
A. -3x^3y^2
B. –(xy)^5
C. x(-2y^2)xy
D. 3x^2y^2
B. TỰ LUẬN:
Câu 1: Tính tổng của các đơn thức sau : 3x^2y^3 ; -5x^2y^3 ; x^2y^3
Câu 2: Tính giá trị của biểu thức A tại x = 2 và y = – 1
A=1/2x^5y – 3/4x^5y + x^5y

0 bình luận về “A. TRẮC NGHIỆM : Chọn đáp án đúng trong các câu sau Câu 1 : Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x^2y^3 A. -3x^3y^2 B. -7x^2y^3 C. (1/3)x^5 D. –x^4y^6 Câ”

 1. Đáp án:

  câu 1>

  Đáp án B.

   câu 2>

  cộng 2 cái đó lại =10x^2y^4

  => đáp án A

  câu 3>

  trừ 2 cái đó đc

  =6x^3y

  =>đáp án D.

  câu 4>

  – 3x^2 -0,5x^2 +2,5x^2

  =-x^2.

  => đáp án C.

  câu 5>  

  đơn thức          x(-2y^2)xy=-2x^2y^y^3  đồng dạng vs đơn thức đã cho

  => đáp án C.

  B.tự luận

  câu 1>tính tổng

  3x^2y^3-5x^2y^3+x^2y^3

  =-2x^2y^3.

  câu 2>

  A=1/2(2)^5(-1)-3/4(2)^5(-1)+(2)^5(-1)

  =-8.

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận