Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các khí có trong hỗn hợp sau:4,4g khí CO2, 16g khí Oxi và 4g khí hidro

Photo of author

By Clara

Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các khí có trong hỗn hợp sau:4,4g khí CO2, 16g khí Oxi và 4g khí hidro

0 bình luận về “Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các khí có trong hỗn hợp sau:4,4g khí CO2, 16g khí Oxi và 4g khí hidro”

 1. Đáp án:

  %$mCO2 = $$\frac{4,4}{4,4+16+4}$.$100 = 18,03$% 

  %$mO2 = $$\frac{16}{4,4+16+4}$.$100 = 65,57$%  

  %$mH2 = 100 – 18,03 – 65,57 = 16,4$%

 2. $\%m_{CO2}=\dfrac{4,4.100\%}{4,4+16+4}=18,03\%$

  $\%m_{O_{2}}=\dfrac{16.100\%}{4,4+16+4}=65,57\%$

  $\%m_{H2}=100\%-18,03\%-65,67\%=16,4\%$

Viết một bình luận