Ai giúp mình với cần gấp quá Cho dãy số (un) với un = 6^n+3 Tìm số hạng u3n+1

Photo of author

By Reagan

Ai giúp mình với cần gấp quá
Cho dãy số (un) với un = 6^n+3 Tìm số hạng u3n+1
Leave a Comment