An có số bi bằng5/4 số bi của Hải, số bi của Hải bằng2/3 số bi của Hà và số bi của Hà là 12 bi. a/ Tính số bi của An, Hà , Hải.(1,5 )

Photo of author

By Alexandra

An có số bi bằng5/4 số bi của Hải, số bi của Hải bằng2/3 số bi của Hà và số bi của Hà là 12 bi.
a/ Tính số bi của An, Hà , Hải.(1,5 )
b/ Tính tổng số phần trăm số bi của Hải so với số bi của cả ba bạn An, Hải,Hà.
Viết một bình luận