Ấn Độ là nước có nét văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại.Hãy nêu một vài thành tựu chính về -Chữ viết–.

Photo of author

By Iris

Ấn Độ là nước có nét văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại.Hãy nêu một vài thành tựu chính về
-Chữ viết………………..
-Văn học………………..
-Nghệ thuật…………..
Leave a Comment