ảnh hưởng cua chính sách văn hóa, giáo dục, của Pháp đối với vn

Photo of author

By Rylee

ảnh hưởng cua chính sách văn hóa, giáo dục, của Pháp đối với vn

0 bình luận về “ảnh hưởng cua chính sách văn hóa, giáo dục, của Pháp đối với vn”

 1. Ảnh hưởng của chính sách văn hóa, giáo dục, của Pháp đối với Việt Nam là:

  Đường lối của Pháp hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa, Pháp duy trì nền giáo dục Hán học, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và tri thức cựu học để phục vụ chế độ mới.

  – Số trường học chỉ được mở một cách dè dặt, số trẻ được đến trường rất ít, càng ở các lớp cao, số học sinh càng giảm dần.

  – Ý đồ của Pháp là:

  + Thông qua giáo dục nô dịch, thực dân Pháp muốn tạo một lớp người chỉ biết phục tùng.

  + Triệt để sử dụng phong kiến Nam triểu, dùng người Việt trị người Việt.

  + Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị.

  cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

 2. ảnh hưởng cua chính sách văn hóa, giáo dục, của Pháp đối với vn ? 

  ⇒ Chính sách của Pháp hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa, duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và tri thức cựu học để phục vụ chế độ mới.

  – Số trường học chỉ được mở một cách dè dặt, số trẻ được đến trường rất ít, càng ở các lớp cao, số học sinh càng giảm dần.

  – Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp nhằm mục đích:

  + Thông qua giáo dục nô dịch, thực dân Pháp muốn tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.

  + Triệt để sử dụng chính quyền phong kiến, “dùng người Việt trị người Việt”.

  + Thực hiện chính sách “Ngu dân”: kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị.

Viết một bình luận