Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1. A. Club B. Lamb C. Doubt D. Bomber 2. A. Disease B. S

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from ...

Read more

Hai vật cùng chuyển động trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 8 giây.Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất như

Hai vật cùng chuyển động trên một đường thẳng. Vật ...

Read more

Viết 1 đoạn văn về cuộc đời, cái chết thương tâm và vẻ đẹp Vũ Nương Mình cần gấp giúp mình với. Mình sẽ vote cho

Viết 1 đoạn văn về cuộc đời, cái chết thương ...

Read more

1. How many books does Ba___________? – He has eight. a. have b. has c. having d. had 2. _________ do we go to buy stamps or send letters? a. What b.

1. How many books does Ba___________? – He has eight. ...

Read more

Làm luôn hộ mik mai nộp r ai đúng vote 5sao và ctlhn Cho số A=(u+2v+1).(3u-2v+2) Chứng minh rằng: Nếu u, v là các số tự nhiên chẵn thì A là số chẵn.

Làm luôn hộ mik mai nộp r ai đúng vote ...

Read more

Muốn xác định liên kết đôi của ankan thì làm như thế nào ạ?

Muốn xác định liên kết đôi của ankan thì làm ...

Read more

nhớ lại các câu văn,thơ đã học,hoặc tự mình đặt ra ví dụ có từ ông(đại từ nha) đặt ra ví dụ có từ bà(đại từ nha) đặt ví dụ từ cha(là đại từ) dặt ra ví

nhớ lại các câu văn,thơ đã học,hoặc tự mình đặt ...

Read more

Khi lưu huỳnh cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: S + O2 → SO2 Số gam S phản ứng đủ với 22,4 lít (đktc) khí O2 là A: 48 B: 32

Khi lưu huỳnh cháy trong không khí thì xảy ra ...

Read more

Viết đoạn văn cảm nhận về câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại thành hòn núi cao

Viết đoạn văn cảm nhận về câu tục ngữ Một ...

Read more

tiến hành cải cách và đi lên ở tk XIX nhật bản có ưu điểm và khó khăn gì

tiến hành cải cách và đi lên ở tk XIX ...

Read more