Ấy lại c này Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối. Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi dung dịch muối. Dãy nào sau đây sắp xếp the

By Savannah

Ấy lại c này Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối. Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi dung dịch muối. Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ HOAạt động của các kim loại X, Y, Z?
A:
X, Y, Z
B:
Z, X, Y
C:
Z, Y, X
D:
Y, X, Z

0 bình luận về “Ấy lại c này Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối. Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi dung dịch muối. Dãy nào sau đây sắp xếp the”

Viết một bình luận