B=2×2012/(1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+…+1/(1+2+3+4+…+2012)) tính giá trị B

Photo of author

By Alaia

B=2×2012/(1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+…+1/(1+2+3+4+…+2012))
tính giá trị B
Viết một bình luận