B= 7+7*2+7*3+7*4+…+7*216 tìm chữ só tận cùng của B

Photo of author

By Parker

B= 7+7*2+7*3+7*4+…+7*216 tìm chữ só tận cùng của B
Leave a Comment