ba bạn có một số bi,biết Trung bình cộng số bi của 3 bạn là 4 bi và số bi của bạn thứ nhất bằng tổng cả hai bạn số bi bạn thứ hai hơn bạn thứ ba 2 bi.

By Samantha

ba bạn có một số bi,biết Trung bình cộng số bi của 3 bạn là 4 bi và số bi của bạn thứ nhất bằng tổng cả hai bạn số bi bạn thứ hai hơn bạn thứ ba 2 bi. Tìm số mỗi bạn??
(dạng trung bình cộng và tổng hiệu)
mong giúp em vs ạ
em cảm ơn
Viết một bình luận