ba bạn có một số bi,biết Trung bình cộng số bi của 3 bạn là 4 bi và số bi của bạn thứ nhất bằng tổng cả hai bạn số bi bạn thứ hai hơn bạn thứ ba 2 bi.

Photo of author

By Samantha

ba bạn có một số bi,biết Trung bình cộng số bi của 3 bạn là 4 bi và số bi của bạn thứ nhất bằng tổng cả hai bạn số bi bạn thứ hai hơn bạn thứ ba 2 bi. Tìm số mỗi bạn??
(dạng trung bình cộng và tổng hiệu)
mong giúp em vs ạ
em cảm ơn

0 bình luận về “ba bạn có một số bi,biết Trung bình cộng số bi của 3 bạn là 4 bi và số bi của bạn thứ nhất bằng tổng cả hai bạn số bi bạn thứ hai hơn bạn thứ ba 2 bi.”

 1. TỔNG SỐ BI LÀ

       4 * 3 = 12 ( VIÊN )

  BẠN THỨ NHẤT CÓ SỐ VIÊN BI LÀ

      12 / 2 = 6 ( VIÊN )

   BẠN THỨ 2 CÓ SỐ VIÊN BI LÀ

      ( 6 + 2 ) / 2 =4 ( VIÊN )

  BẠN THỨ 3 CÓ SỐ VIÊN BI LÀ:

      6 – 4 = 2 ( VIÊN )

 2. TỔNG SỐ BI CỦA BA BẠN LÀ:

       4 * 3 = 12 ( VIÊN )

  BẠN THỨ NHẤT CÓ SỐ VIÊN LÀ:

       (12+4 )/2=8( VIÊN )

   BẠN THỨ BA CÓ SỐ VIÊN LÀ:

       4-3=1 ( VIÊN )

  BẠN THỨ HAI CÓ SỐ VIÊN LÀ:

      4-1 = 3 ( VIÊN )

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Viết một bình luận