Ba vòi cùng chảy vào bể không có nước. Nếu vòi I chảy riêng sau 3 giờ đầy bể. Nếu vòi II chảy riêng sau 4 giờ đầy bể. Nếu vòi III chảy riêng thì sau 6

Photo of author

By Piper

Ba vòi cùng chảy vào bể không có nước. Nếu vòi I chảy riêng sau 3 giờ đầy bể. Nếu vòi II chảy riêng sau 4 giờ đầy bể. Nếu vòi III chảy riêng thì sau 6 giờ sẽ đầy bể. Hỏi cả ba vòi cùng chảy sau bao lâu sẽ đầy bể?
Viết một bình luận