Bác Hùng đi từ nhà ra thành phố . Giờ thứ nhất , Bác Hùng đi đc 2/5 quãng đường từ nhà đén thành phố . giờ thứ hai,bac Hùng đi đc 1/2 quãng đường còn

Photo of author

By Adeline

Bác Hùng đi từ nhà ra thành phố . Giờ thứ nhất , Bác Hùng đi đc 2/5 quãng đường từ nhà đén thành phố . giờ thứ hai,bac Hùng đi đc 1/2 quãng đường còn lại . Hỏi giờ thứ hai , bác Hùng đi đc bao nhiêu phần quãng đường từ nhà đến thành phố ?
Viết một bình luận