Bài 1: 3 bạn tên Toán, Tuổi, Thơ có 1 số vở, nếu lấy 2/5 số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của 3 bạn bằng nhau nưng nếu Toán mất đi 5

Photo of author

By Savannah

Bài 1: 3 bạn tên Toán, Tuổi, Thơ có 1 số vở, nếu lấy 2/5 số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của 3 bạn bằng nhau nưng nếu Toán mất đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng só vở của Tuổi và Thơ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
Bài 2: 1 người bán 6 giỏ cam và xoài. Mõi giỏ chỉ đựng 1 loại quả. Số lượng mỗi giỏ như sau: 36; 39; 40; 41; 42; 44. Sau khi bán 1 giỏ xoài thì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam và giỏ nào đựng xoài??
Ai vào trả lời 2 câu hỏi này cho em thì em cầu cho người đó sớm có ny!!! :))
Nói vậy thôi chứ chiều pk trả bài thầy rồi, lo quá!! Nhưng k bt làm thế nào, mọi người mau mau giải hộ em để nộp bài cho thầy nhé!! (K nộp là thầy quất chăc luôn >o< ToT Mn giải hộ em 2 bài này đi nếu k muốn em bị đánh :))

0 bình luận về “Bài 1: 3 bạn tên Toán, Tuổi, Thơ có 1 số vở, nếu lấy 2/5 số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của 3 bạn bằng nhau nưng nếu Toán mất đi 5”

 1. Đáp án: Bài 1 : Toán : 25 quyển

  Tuổi : 10 quyển

  Thơ : 10 quyển

  Bài 2 : Giỏ cam : 40 quả và 42 quả 

  Giỏ xoài : 36 quả,39 quả, 41 quả, 44 quả

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1 :

  Nếu lấy 2 /5 số vở của Toán chia đều cho tuổi hay thơ đều được thêm số phần số vở của Toán là :

    2/5 :  2 = 1/5  (số vở của Toán)

  Số vở của Toán sau khi cho là :

  1 – 2/5 = 3/5 (số vở Toán)

  Lúc đầu Tuổi và Thơ có số vở là : 

  3/5 – 1 /5 = 2/5 (số vở của Toán) 

  Tổng số vở của Tuổi và Thơ là :

  2/5 x 2 = 4/5 (số vở của Toán)

  Theo đề bài nếu bớt 5 quyển thì số vở của Toán bằng số tổng quyển vở của Thơ và Tuổi , do đó 5 quyển vở ứng với số phần vở của Toán là:

  1 – 4/5 = 1/5 (số vở của Toán)

  Số vở của Toán là :

   5 :  1/5 = 25 (quyển vở)

  Số vở của Thơ hay Tuổi là: 

  25 x 2 / 5 = 10 (quyển vở)

  Bài 2 :

  Vì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại nên tổng số cam và xoài còn lại là số chia hết cho 5

  Số cam và xoài mang ra chợ là:

  36 + 39 + 40 + 41 + 42 + 44 = 242 (quả)

   Ta có : 242 : 5 = 48 (dư 2)

    Nên giỏ xoài bán đi có số quả là số chia 5 dư 2

  Trong các số 36 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 44 chỉ có số 42 chia 5 dư 2

   Vậy Số cam và xoài còn lại là:

  242 – 42 = 200 (quả)

  Số xoài còn lại là:

  200 : 5 = 40 (quả) 

  Vậy các giỏ xoài có 40 quả và 42 quả. Các giỏ cam có 36 quả,39 quả, 41 quả, 44 quả

  * Viết và nghĩ mệt lắm rồi nên xin câu trả lời hay nhất nha.

   

   

 2. bài 1:

  nếu lấy `2 /5` số vở của toán chia dều cho tuổi hay thơ đêu được thêm `2/5 : 2 = 1 /5`số vỏ toán 

  số vỏ toán sau khi cho là 

  `1 – 2/ 5 = 3 / 5 `[ số vở toán ] 

  lúc đầu tuổi và thơ có số vở là 

  `3 / 5 – 1 /5 = 2 / 5` số vở toán 

  tổng số vở của tuổi và thơ là 

  `2 / 5 x 2 = 4 /5` số vở toán 

  theo đè bài nếu bớt 5 quyển thì số vở toán bằng số tổng quyển vở của thơ và tuổi , do đó 5 quyển vở ứng với 

  `1 – 4 /5 = 1 / 5` số vở của toán 

  số vở của toán là = `5 : 1 / 5 = 25` quyển 

  số vở của thơ hay tuổi là 

  `25 x 2 / 5 = 10` quyển

  bài 2

  Vì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại nên tổng số cam và xoài còn lại là số chia hết cho 5

  Số cam và xoài mang ra chợ là:

  36 + 39 + 40 + 41 + 42 + 44 = 242 (quả)

  Số 242 chia 5 dư 2

    Giỏ xoài bán đi có số quả là số chia 5 dư 2

  Trong các số 36;39;40;41;42;44 chỉ có số 42 chia 5 dư 2

   Số cam và xoài còn lại là:

  242 – 42 = 200 (quả)

  Số xoài còn lại là:

  200 : 5 = 40 (quả) 

  Vậy các giỏ xoài có 40 quả và 42 quả. Các giỏ cam có 36 quả,39 quả, 41 quả, 44 quả

                                                                 xin hay nhất ạ !

   

   

Viết một bình luận