Bài 1 : a) 2.|1/2-3/4|+ √4/9 ( Tính ) b) (2x-1)^7=(2x-1)^5 (Tìm x)

Photo of author

By Mackenzie

Bài 1 :
a) 2.|1/2-3/4|+ √4/9 ( Tính )
b) (2x-1)^7=(2x-1)^5 (Tìm x)
Viết một bình luận