Bài 1: Cho 2 số có 2 chữ số có tổng của 2 số đó bằng 35. Ta đem số lớn ghép vào bên trái số nhỏ, rồi đem số lớn ghép vào bên phải số nhỏ thì được 2 số

Photo of author

By Josephine

Bài 1: Cho 2 số có 2 chữ số có tổng của 2 số đó bằng 35. Ta đem số lớn ghép vào bên trái số nhỏ, rồi đem số lớn ghép vào bên phải số nhỏ thì được 2 số có 4 chữ số. Hiệu 2 số có 4 chữ số đó là 1485. Tìm 2 số đã cho.
Bài 2: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi bằng 70m. Người ta chia vườn hoa thành 6 luống có kích thước như nhau, xung quanh mỗi luống rau đều có lối đi rộng 1m, tổng diện tích các lối đi là 118m2. Tính diện tích vườn hoa.
Giải giúp em hai bài này với ạ, hứa vote 5sao và ctlhn
Viết một bình luận