Bài 1)cho 200g dung dịch H2SO4 19.6% vào 320 gam dung dịch NAOH (phản ứng vừa đủ) thu được dung dịch A a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH đã

By Anna

Bài 1)cho 200g dung dịch H2SO4 19.6% vào 320 gam dung dịch NAOH (phản ứng vừa đủ) thu được dung dịch A
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH đã tham gia phản ứng?
b) Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch A?
Bài 2)Cho 200g dung dịch Na2CO3 10.6% vào dung dịch HCl 14.6%(phản ứng vừa đủ)
a) Tính khơi lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng
b) Tích thể tích thu được sau phản ứng?
c)Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch sau phản ứng ?

0 bình luận về “Bài 1)cho 200g dung dịch H2SO4 19.6% vào 320 gam dung dịch NAOH (phản ứng vừa đủ) thu được dung dịch A a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH đã”

 1. Đáp án:

   Bài 1 

  a) PTHH : `H_2SO_4 + 2NaOH → Na_2SO_4 + 2H_2O`

  `mctH_2SO_4=frac{19,6.200}{100}=39,2`g

  `nH_2SO_4=frac{39,2}{98}=0,4` mol

  `⇒nNaOH=2nH_2SO_4=0,8`mol

  `⇒mNaOH=0,8.40=32`g

  `⇒C%NaOH=frac{32}{320}.100=10%`

  b) dd A tức là dd `Na_2SO_4`

  ta có : `nNa_2SO_4=nH_2SO_4=0,4`mol

  `⇒mNa_2SO_4=142.0,4=56,8`g

  `⇒mdd=520`g

  `C%Na_2SO_4=frac{56,8}{520}.100≈10,92%`

  Bài 2 :

  a) PTHH : `Na_2CO_3 + 2HCl → 2NaCl + H_2O + CO_2↑`

  `mctNa_2CO_3=frac{10,6.200}{100}=21,2` g

  `nNa_2CO_3=frac{21,2}{106}=0,2`mol

  `⇒nHCl=2nNa_2CO_3=0,4` mol

  `⇒mHCl=0,4.36,5=14,6`g

  `mddHCl=frac{14,6.100}{14,6}=100`g

  b)`nCO_2=0,2`mol

  `⇒VCO_2=0,2.22,4=4,48` lít

  c)`nNaCl=2nNa_2CO_3=0,4`mol

  `mNaCl=0,4.58,5=23,4`g

  `mdd=291,2`g

  `⇒C%NaCl=frac{23,4}{291,2}.100≈8,04%`

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  a)C{\% _{NaOH}} = 10\% \\
  b)C{\% _{N{a_2}S{O_4}}} = 10,92\% \\
  2.\\
  a){m_{{\rm{dd}}HCl}} = 100g\\
  b){V_{C{O_2}}} = 4,48l\\
  c)C{\% _{NaCl}} = 8,04\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  a)\\
  {m_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{200 \times 19,6\% }}{{100\% }} = 39,2g\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4mol\\
   \to {n_{NaOH}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,8mol\\
   \to {m_{NaOH}} = 32g\\
   \to C{\% _{NaOH}} = \dfrac{{32}}{{320}} \times 100\%  = 10\% \\
  b)\\
  {n_{N{a_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4mol\\
   \to {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 56,8g\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}}} + {m_{{\rm{dd}}NaOH}} = 520g\\
   \to C{\% _{N{a_2}S{O_4}}} = \dfrac{{56,8}}{{520}} \times 100\%  = 10,92\% \\
  2.\\
  N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} + {H_2}O\\
  a)\\
  {m_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{200 \times 10,6\% }}{{100\% }} = 21,2g\\
   \to {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{HCl}} = 2{n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,4mol\\
   \to {m_{HCl}} = 14,6g\\
   \to {m_{{\rm{dd}}HCl}} = \dfrac{{14,6}}{{14,6\% }} \times 100\%  = 100g\\
  b)\\
  {n_{C{O_2}}} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,2mol\\
   \to {V_{C{O_2}}} = 4,48l\\
  c)\\
  {n_{NaCl}} = 2{n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,4mol\\
   \to {m_{NaCl}} = 23,4g\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{{\rm{dd}}N{a_2}C{O_3}}} + {m_{{\rm{dd}}HCl}} – {m_{C{O_2}}} = 291,2g\\
   \to C{\% _{NaCl}} = \dfrac{{23,4}}{{291,2}} \times 100\%  = 8,04\% 
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm