Bài 1. Cho A = 1 + 3 + 3² +…+ $3^{11}$ . Chứng tỏ rằng: a) A ⋮ 13 b) A ⋮ 40

Photo of author

By Autumn

Bài 1. Cho A = 1 + 3 + 3² +…+ $3^{11}$ . Chứng tỏ rằng:
a) A ⋮ 13
b) A ⋮ 40
Viết một bình luận