Cho hình chữ nhật ABCD có AB 8cm, BC 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB

Giúp em toán lớp 8 này với bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.

By mtrend

toán lớp 8 Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.

  • a) Chứng minh: tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD
  • b) Chứng minh: AD^2 = DH .DB
  • c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH.
Cho hinh chu nhat ABCD co AB 8cm BC 6cm. Ve duong cao AH cua tam giac ADB 1

ariana
Đáp án:

Đáp án+Giải thích các bước giải:

a)Xét `2ΔAHB` và `ΔBCD` ta có:

       `∠B1=∠D1`(do `AB`//`CD`)

       `∠AHB=∠BCD=`$90^{o}$ 

          `⇒ΔAHB~ΔBCD`

b)Xét `2ΔADH` và `ΔBDA` ta có:

          `∠D2` chung

          `∠AHD=∠BAD=`$90^{o}$ 

      `⇒ΔADH~ΔBDA`

      `⇒`$\frac{AD}{BD}$`=`$\frac{DH}{DA}$ 

      `⇒AD²=BD.DH`

c) `ABCD` là hình chữ nhật

`⇒AB=CD`(`=8 cm`);`AD=BC(=6 cm)`

Áp dụng định lí Py-ta-go cho `ΔBCD⊥C` ta có:

  `BD²=BC²+CD²`

  `BD²=6²+8²`

  `BD²=100`

  `BD=`$\sqrt[]{100}$ 

  `BD=10(cm)`

Theo câu `b)“ΔADH~ΔBDA`

         `⇒`$\frac{AH}{AB}$`=`$\frac{AD}{BD}$ 

        `⇒AH=`$\frac{AB.AD}{BD}$ 

        `⇒AH=`$\frac{8.6}{10}$`=4,8 cm`

adalynn
Đáp án:

Giải thích bước giải:

a) Xét $\Delta AHB$ và $\Delta BCD$ có:

$\widehat{AHB}=\widehat{BCD}$ $(=90^o)$

$\widehat{ABH}=\widehat{BDC}$ (hai góc ở vị trí so le trong)

$\Rightarrow\Delta AHB\sim\Delta BCD$ (g.g)

b) Xét $\Delta DHA$ và $\Delta DAB$ có:

$\widehat D$ chung

$\widehat{DHA}=\widehat{DAB}$ $(=90^o)$

$\Rightarrow\Delta DHA\sim\Delta DAB$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{AD}{BD}=\dfrac{DH}{DA}$ (hai cạnh tương ứng tỉ lệ)

$\Rightarrow AD^2=DH.BD$

c) Áp dụng định lý Pitago vào $\Delta ABD\bot A$ có:

$BD^2=AD^2+AB^2=100\Rightarrow BD=10cm$

Từ $AD^2=DH.BD$ chứng minh ở câu b suy ra

$DH=\dfrac{AD^2}{BD}=3,6cm$

$S_{ABD}=\dfrac{AH.BD}2=\dfrac{AD.AB}2$

$\Rightarrow AH=\dfrac{AD.AB}{BD}=4,8cm$

daisy
Đáp án:

Hình bạn tự vẽ nha.

Giải thích các bước giải:

Hình bạn tự vẽ nha!

a)Xét tam giác HBA và tam giác ABD có:

góc AHB=góc DAB(=90độ)

góc B chung

=> tam giác HBA đồng dạng tam giác ABD (g-g)

b) xét tam giác HDA và tam giác ADB có

góc AHD =góc DAB(=90độ)

góc D chung

=> tam giác HDA đồng dạng tam giác ADB (g-g)

=>AD/BD=HD/BD=>AD^2=DH.BD

c)vì ABCD là hcn=> BC=AD=6cm

tam giác ABD vuông tại A=> BD^2=AD^2+AB^2(ĐL Pytago)

=>BD^2=6^2+8^2

=>BD=10(cm)

Có AD^2=DH.BD=>6^2=DH.10=>DH=3.6(cm)

tam giác ADH vuông tại H

=>Ad^2=AH^2+HD^2(ĐL Pytago)

=>6^2=AH^2+3,6^2

=>AH=4.8(cm)

brielle
Đáp án:

Đáp án:

 ↓↓

Giải thích các bước giải:

a) Xét ΔAHB và ΔBCD, ta có:

góc DCB = góc AHB (=90 độ)

góc BDC = góc ABH (so le trong)

⇒ΔAHB ~ ΔBCD (gg)

b) Xét ΔHAD và ΔABD, ta có:

góc AHD = góc DAB (=90 độ)

góc ADB chung

⇒ ΔHAD ~ ΔABD (gg)

⇒ $\frac{AD}{BD}$ = $\frac{HD}{AD}$

⇒ AD²= BD.HD

c) Áp dụng định lí Pytago, ta có: 

BD²=AD²+AB²

BD²=6²+8²

BD²=36+64

BD²=100

⇒BD=10

Ta có: ΔHAD ~ ΔABD

⇒$\frac{HA}{AB}$ = $\frac{AD}{BD}$

⇒ HA = $\frac{AB.AD}{BD}$ =$\frac{8.6}{10}$=4,8

$\text{@hangtran07}$

$\text{Xin ctlhn ạ}$

$\text{Chúc bạn học tốt}$

Cho hinh chu nhat ABCD co AB 8cm BC 6cm