Bài 1 : Cho phương trình x ² -2.( m+1) .x +m ² + m -1=0 a) Với giá trị nào của m thì phương trình luôn có nghiệm. b) Với trường hợp phương trình luô

Photo of author

By Eliza

Bài 1 : Cho phương trình x ² -2.( m+1) .x +m ² + m -1=0
a) Với giá trị nào của m thì phương trình luôn có nghiệm.
b) Với trường hợp phương trình luôn có nghiệm x1 và x2 , hãy tìm m để x1² +x2 ² = x1 .x2 +1

0 bình luận về “Bài 1 : Cho phương trình x ² -2.( m+1) .x +m ² + m -1=0 a) Với giá trị nào của m thì phương trình luôn có nghiệm. b) Với trường hợp phương trình luô”

 1. a) Để ptrinh đã cho luôn có nghiệm thì $\Delta’ \geq 0$ hay
  $(m+1)^2 – (m^2 + m – 1) \geq0$

  $<-> m^2 + 2m + 1 – m^2 – m + 1 \geq 0$

  $<-> m \geq -2$

  b) Để ptrinh có 2 nghiệm phân biệt thì $\Delta ‘ > 0$ hay $m > -2$

  Khi đó, ta có

  $x_1^2 + x_2^2 = x_1 x_2 + 1$

  $<-> (x_1 + x_2)^2 – 2x_1 x_2 = x_1 x_2 + 1$

  $<-> (x_1 + x_2)^2 = 3x_1 x_2 + 1$

  Áp dụng Viet ta có

  $x_1 + x_2 = 2(m+1), x_1 x_2 = m^2 + m – 1$

  Thay vào đẳng thức ta có

  $4(m+1)^2 = 3(m^2 + m – 1) + 1$

  $<-> 4(m^2 + 2m + 1) = 3(m^2 + m -1 ) + 1$

  $<-> m^2 + 5m + 6 = 0$

  $<-> (m+2)(m+3) = 0$

  Vậy $m = -2$ (loại) hoặc $m = -3$ (loại)
  Vậy ko có giá trị nào của $m$ thỏa mãn.

 2. a,  x ² -2.( m+1) .x +m ² + m -1=0

  Δ ‘= b’² -ac = (m+1) ² – 1.( m²+m-1) = m²+2m +1 -m²-m+1 = m +2

  PT luôn có nghiệm ⇔ Δ’ ≥ 0 ⇔ m + 2 ≥ 0 ⇔ m ≥-2

  Vậy phương trình luôn có nghiệm khi m ≥-2

  b, Theo Viét ta có 

  x1 + x2 = -b/a = 2( m+1) 

  x1.x2 = c/a = m² +m -1

    Có: x1² +x2 ² = x1 .x2 +1

  ⇔ x1² +x2 ²  -x1.x2 = 1

  ⇔ x1² + x2² + 2 .x1.x2 – 3.x1.x2 =1

  ⇔ ( x1 + x2 )²  – 3.x1. x2 = 1

  x1 + x2  = 2( m+1) ; x1.x2 =  m² +m +1

  ⇒ 4( m+1)² – 3 . ( m² +m -1) = 1

  ⇔ 4m² + 8m +4 – 3m² -3m +3 -1 =0

  ⇔ m² +5m +6  =0

  ⇔( m +2) ( m+3) =0 

  ⇔ m=-2 hoặc  m =-3

  mà m ≥-2 

  ⇒ m  = -2( TM)

  Vậy với trường hợp phương trình luôn có nghiệm x1 và x2 ,  để x1² +x2 ² = x1 .x2 +1 thì m=-2

Viết một bình luận