bài 1 : Dựa vào những từ cho sẵn hãy sắp xếp thành câu hoàn chình ở thì hiện tại tiếp diễn 1 ( they / learn new things ? ) 2 ( when / he / start work

Photo of author

By Abigail

bài 1 : Dựa vào những từ cho sẵn hãy sắp xếp thành câu hoàn chình ở thì hiện tại tiếp diễn
1 ( they / learn new things ? )
2 ( when / he / start work ? )
3, ( why / i / stay / at home ? )
4, ( it / get dark ? )
5, ( the dog / not / play with a ball )

0 bình luận về “bài 1 : Dựa vào những từ cho sẵn hãy sắp xếp thành câu hoàn chình ở thì hiện tại tiếp diễn 1 ( they / learn new things ? ) 2 ( when / he / start work”

 1. 1. Are they learning new things?

  2. When is he starting work?

  3. Why am I staying at home?

  4. Is it getting dark?

  5. The dog isn’t playing with a ball.

 2. 1) Are they learning new things ?

  2) When is he starting work ?

  3) Why are you staying at home ?

  4) Is it getting dark ?

  5) Isn’t the dog playing with a ball ?

Viết một bình luận