bài 1.Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là? bài 2 Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là bài 3 Tính diện tích

By Jade

bài 1.Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là?
bài 2 Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là
bài 3 Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2
Viết một bình luận