bài 1.Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là? bài 2 Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là bài 3 Tính diện tích

Photo of author

By Jade

bài 1.Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là?
bài 2 Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là
bài 3 Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

0 bình luận về “bài 1.Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là? bài 2 Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là bài 3 Tính diện tích”

 1. Giải thích các bước giải:

  Bài 1.

  Để tìm tập hợp con của $A$ ta chỉ cần tìm số ước của $154$:

  Ta có: $2$ $.$ $7$ $.$ $11$ $=$ $154$ 

  Số ước của $154$ là: $($ $1$ $+$ $1$ $)$ $.$ $($ $1$ $+$ $1$ $)$ $.$ $($ $1$ $+$ $1$ $)$ $=$ $8$ ước.

  Số tập hợp con của tập hợp $A$ là:

  $2^{n}$ trong đó $n$ là số phần tư của tập hợp $A$

  ⇒ $2^{n}$ $=$ $2^{8}$ $=$ $256$ $($ tập hợp con $)$

  Bài 2. 

  $126$ $:$ $a$ dư $25$ ⇒ $a$ khác $0$ $;$ $1$ $;$ $126$

  ⇒ $126$ $-$ $25$ $=$ $101$ chia hết cho $a$

  Mà $101$ $=$ $1$ $.$ $101$

  ⇒ $a$ $=$ $1$ hoặc $a$ $=$ $101$

  Vậy $a$ $=$ $101$

  Bài 3.

  Nếu giảm đường kính hình tròn đi $20$% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi $20$%.

  $100$% $.$ $100$% $-$ $80$% $.$ $80$% $=$ $36$%

  Diện tích hình tròn là:

  $113,04$ $:$ $36$ $.$ $100$ $=$ $314$ $($ $cm^{2}$ $)$

  Đáp số: $314$ $cm^{2}$ 

  #Nocopy

  #Cho xin CTLHN được không ak? Nhóm bữa giờ tụt điểm quá T-T

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1: Ư(154)=?

  Ta có : 154=2.7.11

  số Ư(154) là : (1+1).(1+1).(1+1)=8

  Số tập hợp con của tập hợp A là:

  2trong đó n là số phần tử của tập hợp A

  => 2n = 28 = 256 ( tập hợp con )

  bài 2

  126: a dư 25=> a thuộc N*

  =>126-25=101 chia hết cho a

  Mà 101=1.101

  =>a=101

  bài 3

  giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

  bán kính mới là :

                100% – 20%= 80%

  diện tích có bán kính 80% là:

                 80% * 80% = 64%

  Diện tích cũ hơn mới là:

                100% * 100% – 64%= 36%

  tac có: 36%=113,04cm2

  => diện tích ban đầu là :

                    113,04: 36 * 100 = 314cm2

Viết một bình luận