Bài 1: Hai gương G1 và G2 quay mặt phản xạ vào nhau tạo một góc 60o. Một điểm S nằm trong khoảng 2 gương. a; Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phá

Photo of author

By Arianna

Bài 1: Hai gương G1 và G2 quay mặt phản xạ vào nhau tạo một góc 60o. Một điểm S nằm trong khoảng 2 gương.
a; Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
b; Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S.
Mong các bạn giúp mk…
Mk đag cần gấp
Leave a Comment