tìm nghiệm của phương trình $log_{3}$(5.$3^{x}$ – 6) =2x

Photo of author

By Sarah

tìm nghiệm của phương trình $log_{3}$(5.$3^{x}$ – 6) =2x
Leave a Comment