Bài 1:Một số tự nhiên có 2021 chữ số mà 2 chữ số liền nhau bất kỳ (từ trái qua phải) đều tạo thành số có 2 chữ số chia hết cho 19 hoặc 31. Nếu chữ số

Photo of author

By Mary

Bài 1:Một số tự nhiên có 2021 chữ số mà 2 chữ số liền nhau bất kỳ (từ trái qua phải) đều tạo thành số có 2 chữ số chia hết cho 19 hoặc 31. Nếu chữ số đầu tiên từ trái sang của số đó là chữ số 1 thì ta có thể tìm thấy các số khác nhau như vậy. Hãy tìm tổng lớn nhất có thể của tổng các chữ số của số đó.
Bài 2: Cho dãy số: 7,8,10,13,17,… Vậy số hạng thứ 2020 của day trên là
Bài 3:Giá vé xem phim là 100000 đồng/vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng 25% nên doanh thu tăng 10% . Vậy giá vé sau khi giảm là …. đồng.
Bài 4:Để đánh số trang một cuốn sách có 120 trang cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số? Đáp án: ….. chữ số
Bài 5:Trong tháng tư có 3 ngày thứ bảy là ngày lẻ. Hỏi ngày 20 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần?
A:Thứ 2
B thứ 3
C: thứ năm
D thứ bảy
Viết một bình luận