bài 1 rút gọn các biểu thức A= 2 √5 – √( √5-3) ² B= √(2 √3-5) ²- √3 giúp vs ạ đg cần gấp

Photo of author

By Nevaeh

bài 1 rút gọn các biểu thức
A= 2 √5 – √( √5-3) ²
B= √(2 √3-5) ²- √3
giúp vs ạ đg cần gấp
Viết một bình luận