Bài 1: Sắp xếp từ a) with / There is / a / two bedrooms / good apartment b) her / uncle and aunt / lives / She / with / in the city Bài 2: Đặt câu d

By Sarah

Bài 1: Sắp xếp từ
a) with / There is / a / two bedrooms / good apartment
b) her / uncle and aunt / lives / She / with / in the city
Bài 2: Đặt câu dưới từ gạch chân
a) My father goes to work by car ( từ gạch chân By car)
b) Yes, she will have a new bicycle next week ( từ gạch chân Yes)
Bài 3: Viết lại các câu sao cho chúng gần nghĩa nhất với câu in trước
a)Whan is Linh’s birthday?
what………………………………
b) The birthday cakes are very delicious
What…………………………………………………..!
Làm giúp mình với nhé mình hứa sẽ cho vote 5 sao và ctlhn

0 bình luận về “Bài 1: Sắp xếp từ a) with / There is / a / two bedrooms / good apartment b) her / uncle and aunt / lives / She / with / in the city Bài 2: Đặt câu d”

 1. Bài 1:

  a) There is a good apartment with two bedrooms

  b) She lives with her uncle and aunt in the city

  Bài 2:

  a) How does your father go to work?

  b) Will she have a new bicycle next week?

  Bài 3:

  a) What date is Linh’s birthday?

  b) What a delicious birthday cakes !

        

  Trả lời

Viết một bình luận