Bài 1: tìm a,b biết : a/27 = -5/9 = -45/b Bài 2 : tính : 75 phần trăm + 1,1 : ( 2/5 – 1 và 1/2 ) – ( 1/3) ²

Photo of author

By Mary

Bài 1: tìm a,b biết : a/27 = -5/9 = -45/b
Bài 2 : tính : 75 phần trăm + 1,1 : ( 2/5 – 1 và 1/2 ) – ( 1/3) ²
Leave a Comment