Bài 1: Treo một vật nặng bằng một sợi dây. a. Có những lực nào tác dụng lên vật ? b. Các lực này có phải là các lực cân bằng không? Tại sao? Bài 2: a.

Photo of author

By Athena

Bài 1: Treo một vật nặng bằng một sợi dây.
a. Có những lực nào tác dụng lên vật ?
b. Các lực này có phải là các lực cân bằng không? Tại sao?
Bài 2: a.Tại sao khi được treo vào một sợi dây thì vật có thể đứng yên.
b. Khi cắt dây thì có hiện tượng gì sảy ra? Tại sao?
Leave a Comment