Bài 12: Hai tổ SX cùng may một loại áo .Nếu tổ thứ 1 may trong 3 ngày tổ thứ 2 may trong 5 ngày thì 2 tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một

Photo of author

By Sadie

Bài 12: Hai tổ SX cùng may một loại áo .Nếu tổ thứ 1 may trong 3 ngày tổ thứ 2 may trong 5 ngày thì 2 tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày tổ 1 may được nhiều hơn tổ thứ 2 là 10 chiếc áo .Hỏi mỗi tổ trong 1 ngày may được bao nhiêu chiếc áo ?
Viết một bình luận