Bài 13. Cho parabol (P): y=-x^2 và (d): y= mx+2 1. Tìm m để (d) cắt (P) tại 1 điểm duy nhất 2. Cho 2 điểm A (-2;m) và B(1;n). Tìm m,n để A thuộc (P)

Photo of author

By Anna

Bài 13. Cho parabol (P): y=-x^2 và (d): y= mx+2
1. Tìm m để (d) cắt (P) tại 1 điểm duy nhất
2. Cho 2 điểm A (-2;m) và B(1;n). Tìm m,n để A thuộc (P) và B thuộc (d)
3. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến (d). Tìm m để OH lớn nhất
Viết một bình luận