Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH(H thuộc BC) biết độ dài đoạn AH= 5cm, đoạn HC = 12cm. Tính độ dài các cạnh BC, AC?

Photo of author

By Madelyn

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH(H thuộc BC) biết độ dài đoạn AH= 5cm, đoạn HC = 12cm. Tính độ dài các cạnh BC, AC?
Viết một bình luận