Bài 2 Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất sao cho A chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9 là A= …………………………. Bài 3:Tìm x (6,

Photo of author

By Delilah

Bài 2 Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất sao cho A chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9 là A= ………………………….
Bài 3:Tìm x
(6,27 – 1,38) : (2 : x) = 3,26
Nhanh nha .Mình vote 5 sao
Viết một bình luận