bài 2 : tính nhanh 12,48 : 0,5 x 6,24 x 4 x 2

Photo of author

By Kaylee

bài 2 : tính nhanh
12,48 : 0,5 x 6,24 x 4 x 2
——————————————
2 x 3,12 x 1,25 : 0,25 x 10
bài 3
a) Khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ kém 5 phút là ;…………
Leave a Comment