bài 22: Khởi nghĩa LÍ BÍ .Nước Vạn Xuân (542-602) tiếp theo TRIỆU QUANG PHỤC NỘI DUNG BÀI TẬP Lập bảng thống kê (tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa

Photo of author

By Rylee

bài 22: Khởi nghĩa LÍ BÍ .Nước Vạn Xuân (542-602) tiếp theo
TRIỆU QUANG PHỤC
NỘI DUNG BÀI TẬP
Lập bảng thống kê (tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa).
Leave a Comment