Bài 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các ý dưới đây: a. 135 phút = 13,5 giờ b. 2 dm3 35 cm3 = 2,035 dm3 c. Diện tích toàn phần củ

Photo of author

By Faith

Bài 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các ý dưới đây:
a. 135 phút = 13,5 giờ
b. 2 dm3 35 cm3 = 2,035 dm3
c. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm là 130cm2.
d. 657 g = 6,57 kg
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a. 7 phút 35 giây + 15 phút 37 giây
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
c. 45 ,76 x 3,5
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
b. 14 giờ 5 phút – 10 giờ 35 phút
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
d. 85,75 : 2,5
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Bài 2. (1 điểm) Tìm y:
a. 8/15 : y = 3/7 b. y : 6,14 = 21,2 – 13,7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4. Tính nhanh: (1 điểm)
32/100 + 6% + 17/50 + 0,28
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Viết một bình luận