Bài 3 a) Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng cá

Photo of author

By Peyton

Bài 3
a) Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A là 31. Tìm số A.
b) Tìm số tự nhiên ab, biết ab chia cho 5 dư 2 và ab chia hết cho 9.
Viết một bình luận