Bài 3: Đốt cháy 11,2g sắt trong bình chứa 2,24 lit khí oxi (đktc) a) Tính khối lượng oxit thu được ? gọi tên oxit đó ? b) Để thu được 2,24 lit khí ox

Photo of author

By Gianna

Bài 3: Đốt cháy 11,2g sắt trong bình chứa 2,24 lit khí oxi (đktc)
a) Tính khối lượng oxit thu được ? gọi tên oxit đó ?
b) Để thu được 2,24 lit khí oxi ở trên cần phân hủy bao nhiêu gam KMnO4 ?

0 bình luận về “Bài 3: Đốt cháy 11,2g sắt trong bình chứa 2,24 lit khí oxi (đktc) a) Tính khối lượng oxit thu được ? gọi tên oxit đó ? b) Để thu được 2,24 lit khí ox”

 1. $n_{Fe}=11,2/56=0,5mol$

  $n_{O_2}=2,24/22,4=0,1mol$

  $PTHH :$

                          $3Fe  +  2O_2\overset{t^o}\to Fe_3O_4$

  $\text{Theo pt :       3 mol       2 mol}$

  $\text{Theo đbài :  0,5 mol    0,1 mol}$

  Tỷ lệ : $\dfrac{0,5}{3}>\dfrac{0,1}{2}$

  $\text{⇒Sau pư Fe dư}$

  $\text{a.Theo pt :}$

  $n_{Fe_3O_4}=1/2.n_{O_2}=1/2.0,1=0,05mol$

  $⇒m_{Fe_3O_4}=0,05.232=11,6g$

  $b.2KMnO_4\overset{t^o}\to K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  $\text{Theo pt :}$

  $n_{KMnO_4}=2.n_{O_2}=2/0,1=0,2mol$

  $⇒m_{KMnO_4}=0,2.158=31,6g$

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. Phương trình: 3Fe+2O2->Fe3O4(ở nhiệt độ cao) (đọc tên oxit: oxit sắt từ hoặc sắt 2 3 oxit)

  Số mol Fe=11,2:56=0,2 mol

  Theo phương trình ta có 3nFe=nFe3O4

                                         0,2.3=0,6=nFe3O4

             Suy ra mFe3O4=0,6.216=129,6g

   

Viết một bình luận