Bài 3: Tính `B = 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99` Bài 4: Tính` C = 1 + 3 + 5 + … + 997 + 999`

Photo of author

By Josie

Bài 3: Tính `B = 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99`
Bài 4: Tính` C = 1 + 3 + 5 + … + 997 + 999`
Viết một bình luận