Bài 4: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic có xúc tác là H2SO4 đặc,nóng thu được 55 gam etyl axetat a/Viết PTHH của phản ứng và

Photo of author

By Madelyn

Bài 4: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic có xúc tác là H2SO4 đặc,nóng thu được 55 gam etyl axetat
a/Viết PTHH của phản ứng và cho biết loại phản ứng.
b/Tính hiệu suất của phản ứng trên.
Mọi người làm giúp mk với ạ

0 bình luận về “Bài 4: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic có xúc tác là H2SO4 đặc,nóng thu được 55 gam etyl axetat a/Viết PTHH của phản ứng và”

 1. Đáp án:

   62,5%

  Giải thích các bước giải:

   a)

  \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \xrightarrow{$H_2SO_4$} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

  Phản ứng trên là phản ứng hóa hợp

  b)

  \(\begin{array}{l}
  nC{H_3}COOH = \dfrac{{60}}{{60}} = 1\,mol\\
  n{C_2}{H_5}OH = \dfrac{{100}}{{46}} = 2,17\,mol\\
  \dfrac{1}{1} < \dfrac{{2,17}}{1} \Rightarrow\text{$C_2H_5$ dư tính theo $CH_3COOH$} \\
  nC{H_3}COO{C_2}{H_5} = nC{H_3}COOH = 1\,mol\\
  H = \dfrac{{55}}{{1 \times 88}} \times 100\%  = 62,5\% 
  \end{array}\)

Viết một bình luận