Bài 4 : Tìm x , biết $\frac{3x}{2.5}$+ $\frac{3x}{5.8}$ +$\frac{3x}{8.11}$+$\frac{3x}{11.14}$=$\frac{1}{21}$

Photo of author

By Gabriella

Bài 4 : Tìm x , biết
$\frac{3x}{2.5}$+ $\frac{3x}{5.8}$ +$\frac{3x}{8.11}$+$\frac{3x}{11.14}$=$\frac{1}{21}$
Viết một bình luận